Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Výzva MAS_064/4.1/1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309041001 - 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_064/4.1/1

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja        vedeného komunitou

Dátum vyhlásenia: 28.8.2019

Dátum uzavretia:   21.11.2019

Viac informácii k výzve spolu s prílohami najdete tu: http://www.maspoondavie.sk/vyzvy

Link na vyhlásenú výzvu v systéme ITMS2014+: 

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=3ffb6c10-76ff-45ca-adaa-664709f2e83f


1 2 >