Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Výzva MAS POONDAVIE, o.z. IROP-CLLD-X334-512-001 - D1

                      Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z. 

      vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

      Kód výzvy: IROP-CLLD-X334-512-001

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo   verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:                       D1 Učebne základných škôl

Dátum vyhlásenia:    22. 9. 2020

Uzavretie hodnotiaceho kola

1

2

n

22.12.2020

22.3.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 22. dňu príslušného mesiaca.

Viac informácii k výzve spolu s prílohami najdete tu: http://www.maspoondavie.sk/vyzvy1 2 3 >