Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

HISTÓRIA

Vznik a história partnerstva

Záujmové združenie Združenie obcí mikroregión POONDAVIE vzniklo 4. júna 1996. Hlavnou myšlienkou a úlohou združenia pri jeho zakladaní bolo spoločné zastupovanie záujmov obcí voči štátu, národným organizáciám a ostatným subjektom, realizácia vzájomnej spolupráce pri presadzovaní verejného záujmu všetkých obyvateľov predmetnej oblasti. Na základe výmeny skúseností v najširšom meradle a v koordinácii činností by obce združené v mikroregióne chceli dosiahnuť dynamiku a akceleráciu vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tejto lokality, zabezpečiť jej ďalší sociálno – hospodársky rozvoj a celkový ekonomický rast. Združenie má sídlo v obci Trhovište.

Podnety pre vznik partnerstva:

Neskôr, keď sa na Slovensku začal uplatňovať prístup LEADER, začali sa miestni aktéri zaujímať, čo by tento prístup priniesol do regiónu. V rámci seminárov, školení a exkurzií postupne získali množstvo informácií, poznatkov a príkladov dobrej praxe o tom, aké výhody LEADER prináša. Hlavným podnetom pre vznik MAS bolo riešenie základných potrieb územia ako:

- obnoviť a dobudovať verejnú infraštruktúru

- zlepšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľstva

- začleniť marginalizované skupiny obyvateľstva do spoločnosti a zlepšiť sociálne služby na území

- vytvárať vhodné podmienky pre podnikanie a vytváranie nových pracovných príležitostí

Absencia finančných prostriedkov potrebných k naplneniu potrieb priviedla zástupcov jednotlivých obci regiónu POONDAVIE k myšlienke, že začnú formovať občianske združenie tak, aby sa v najbližšom období mohli uchádzať o štatút MAS. Občianske združenie sa začalo formovať v roku 2014.

Vymedzenie územia:

Územie MAS POONDAVIE je homogénne, spoločensky súdržné územie, charakteristické spoločnými tradíciami, miestnou identitou majúce spoločné potreby a očakávania.

Chronológia vzniku:

Vytvorenie MAS POONDAVIE, o.z. prebehlo dňa 30.1.2015 v Trhovišti. Stanovy občianskeho združenia MAS POONDAVIE, o.z. boli zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 11.2.2015. V tejto etape bola MAS zložená len z členov verejného sektora a to zo 14. obcí. Keďže LEADER (z francúzskeho Liaison entre actions de développement de l'économie rurale - Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky) je partnerstvo viacerých inštitúcií z rôznych sektorov (územná samospráva, podnikateľský sektor, štátna správa a tretí sektor) bolo potrebné zapojiť do spolupráce aj zástupcov neverejného sektoru. Nasledovali stretnutia s podnikateľmi, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a fyzickými osobami z územia, na ktorých im boli odprezentované výhody členstva v MAS a možnosti čerpania finančných prostriedkov z EPFRV a EFRR. Postupne sa k združeniu pripájali ďalší členovia.