Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-X334-512-001

.

Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U  č. 1

výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Kód výzvy: IROP-CLLD-X334-512-001

Dátum vydania aktualizácie:             24.03.2023

Dátum účinnosti aktualizácie:           18.04.2023


predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č.1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a prílohy.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Aktualizáciou výzvy sa upravuje termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 17.04.2023. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 15. dňu príslušného mesiaca.

V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.

V Podmienke oprávnenosti aktivít projektu nastal posun hraničného termínu        oprávnenosti výdavkov užívateľov do 30.11.2023.

Ďalších podmienkach poskytnutia príspevku – Maximálna a minimálna výška    príspevku sa mení maximálna výška príspevku na 47 500,00 EUR na jeden projekt, pričom sa upravuje hodnota celkových oprávnených výdavkov na 50 000,00 EUR.

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj „ŽoPr“)

Aktualizáciou výzvy sa odstraňujú niektoré prílohy a podmienky poskytnutia príspevku, upravujú sa formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (aktualizovaná)

4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná)

5. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov (aktualizovaná)

6. Príloha ŽoPr č. 6 - Rozpočet projektu (aktualizovaná)

7. Príloha ŽoPr č. 7 - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (aktualizovaná)

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.

Erik Timko

štatutárny zástupca MAS POONDAVIE, o.z.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE :


1 2 3 >