Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

AKTUALIZÁCIA výzvy A1 - Podpora podnikania a inovácií

AKTUALIZÁCIA č.1 výzvy  IROP-CLLD-X334-511-004 A1

účinnosť aktualizácie : 25.05.2021

Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z. 

 vydáva aktualizáciu  V Ý Z V Y na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

 Kód výzvy: IROP-CLLD-X334-511-004

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                       A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia:      1. 2. 2021

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

Uzavretie hodnotiaceho kola

1

2

n

3.5.2021

2.8.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 2. dňu príslušného mesiaca.

Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň.


Viac informácii k výzve spolu s prílohami najdete tu: http://www.maspoondavie.sk/vyzvy


1 2 3 >