Spoločnosť maspoondavie.sk rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-CLLD-X334-511-004

.

Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z.

vydáva

A K T U A L I Z Á C I U  č. 2

výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku

Kód výzvy: IROP-CLLD-X334-511-004

Dátum vydania aktualizácie: 24.03.2023

Dátum účinnosti aktualizácie: 04.04.2023

predmet aktualizácie

Predmetom aktualizácie č.2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a príloh.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

1. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Aktualizáciou výzvy sa upravuje termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 03.04.2023. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 01. dňu príslušného mesiaca.

V Podmienke, že žiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predložením ŽoPr na MAS dochádza k úprave znenia odporúčania k odkladacím podmienkam v dodávateľských zmluvách.

V Podmienke oprávnenosti aktivít projektu nastal posun hraničného termínu oprávnenosti výdavkov užívateľov do 30.11.2023.

2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej aj „ŽoPr“)

Aktualizáciou výzvy sa odstraňujú niektoré prílohy a podmienky poskytnutia príspevku, upravujú sa formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v inštrukciách v časti 4 formulára ŽoPr pre celkovú dĺžku realizácie projektu, začiatok a koniec realizácie projektu. Zároveň sa odstraňujú zrejmé nesprávnosti a odstraňujú formálne nedostatky v časti 10 formulára ŽoPr.

3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov

Aktualizáciou výzvy dochádza k zmene oprávnenosti výdavkov na dopravné prostriedky.

4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (aktualizovaná – zmena textu)

5. Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov

Aktualizáciou výzvy sa mení vylučujúce kritérium Vytvorenie pracovného miesta v tom zmysle, že každým projektom musí byť vytvorené minimálne ½ úväzkové pracovné miesto, a to bez ohľadu na výšku príspevku o poskytnutie ktorého žiadateľ žiada. Zároveň sa mení „hodnota pracovného miesta“ v preddefinovanej škále v rámci bodovaného hodnotiaceho kritéria Hodnota vytvoreného pracovného miesta v tom zmysle, že na získanie maximálneho počtu bodov je postačujúce, ak hodnota vytvoreného pracovného miesta je nižšia ako 50 000 EUR a pre získanie 4 bodov nižšia ako 100 000 EUR.

6. Príloha č. 2 ŽoPr - Zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR (nová príloha, ak relevantné)

7. Príloha č. 2 ŽoPr - Vyhlásenie o veľkosti podniku (zmena textu a číslovania - Príloha č. 3)

8. Príloha č. 2a ŽoPr - Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti (zmena číslovania - Príloha č. 3a)

9. Príloha ŽoPr č. 4 - Rozpočet projektu (zmena textu a číslovania - Príloha č. 5)

10. Príloha ŽoPr č. 5 - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (technická úprava a zmena číslovania - Príloha č. 6)

11. Príloha č. 6 ŽoPr - Finančná analýza projektu (technická úprava a zmena číslovania - Príloha č. 7)

12. Príloha č. 6a ŽoPr - Inštrukcia k finančnej analýze (zmena číslovania - Príloha č. 7a)

13. Príloha č. 10 ŽoPr - Prehľad minimálnej pomoci (zmena číslovania - Príloha č. 11)

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, teda v rámci nasledujúceho hodnotiaceho kola. Zmena výzvy vo vzťahu k uzatváraniu hodnotiacich kôl výzvy sa aplikuje/uplatní odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie výzvy.

Erik Timko

predseda MAS POONDAVIE, o.z.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE :


1 2 3 >